سـامانه شفافــ‌سازی

اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کار ها

وضعیت تخصیص آب داده شده (خالص)

 

حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی

جمع استانی  سال موردگزارش

جمع استانی سال قبل

تجمعی تا سال مورد گزارش

از محل منابع آب سطحی

کشاورزی

0

0

0

0

صنعتی

626847

626847

1414415

2041262

شرب شهری و روستایی

0

0

0

0

آبزی پروری

0

0

0

0

خدمات(تفریحی، توریستی،...)

0

0

0

0

بسته بندی و مظروف

0

0

0

0

سایر

0

0

0

0

جمع

626847

626847

1414415

2041262

از محل منابع آب زیرزمینی

کشاورزی

0

0

0

0

صنعت و سایر مصارف

23000

23000

175290

198290

شرب آبفا و آبفار

131400

131400

0

131400

آبزی پروری

0

0

0

0

خدمات (تفریحی، توریستی، ...)

9125

9125

25325

34450

بسته بندی و مظروف

0

0

0

0

سایر

0

0

62960

62960

جمع

163525

163525

263575

427100

از محل پساب

کشاورزی

0

0

0

0

صنعت و سایر مصارف

497130

497130

43800

540930

خدمات (تفریحی، توریستی، ...)

0

0

0

0

جمع

497130

497130

43800

540930

جمع کل

1287502

1287502

1721790

3009292

 
 

تعداد مجوزهای صادره بهره برداری و مقدار برداشت از آبهای زیرزمینی (چاه، قنوات و چشمه ها) : 

بخش

حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی

جمع استانی سال مورد گزارش

جمع استانی سال قبل

تجمعی تا سال مورد گزارش

تعداد

عملکرد

تعداد

عملکرد

تعداد

عملکرد

تعداد

عملکرد

کشاورزی

1

0.014

1

0.014

4

0.239

1360

277.87

صنعتی

2

0.936

2

0.936

0

0

291

15.18

شرب شهری و روستایی

0

0

0

0

1

0.095

245

49.57

آبزی پروری

0

0

0

0

0

0

2

0.162

خدمات (تفریحی، توریستی،.. )

0

0

0

0

0

0

55

8.91

بسته بندی و مظروف

0

0

0

0

0

0

1

0.022

سایر

1

0.003

1

0.003

0

0

21

0.085

جمع

4

0.953

4

0.953

5

0.334

1975

352.029

 

با توجه باینکه پروانه های صادره صرفاً مربوط به چاههای مجاز می باشد و در خصوص چشمه ها و قنوات پروانه ای صادر نمی گردد ، آمار ارائه شده در جدول فوق فقط مربوط به چاههای مجاز بوده و از ساماب گزارشگیری شده است و آمار سال مورد گزارش و قبل از آن مربوط به چاههایی است که برای اولین بار برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده است و حجم بهره برداری اعلام شده زیر نیز برمبنای تطبیق اطلاعات آخرین آماربرداری و نتایج بازدید گشت و بازرسی می باشد.

* حجم بهره برداری چاه ها :

458.89

حجم بهره برداری  قنوات:

94.22

حجم بهره برداری  چشمه ها :

17.76

 
 

تعداد مجوزهای صادره بهره‌برداری از آبهای سطحی:

بخش

حوضه آبریز فلات مرکزی

جمع استانی سال مورد گزارش

جمع استانی سال قبل

تجمعی تا سال مورد گزارش

کشاورزی

-

-

-

-

صنعتی

4

1

3

4

شرب شهری و روستایی

-

-

-

-

آبزی پروری

-

-

-

-

خدمات (تفریحی، توریستی،.. )

-

-

-

-

بسته بندی و مظروف

-

-

-

-

سایر

1

-

1

1

جمع

5

1

4

5

 

 تاریخ ثبت : 1402/01/25
  آخرین به روزرسانی : 1403/01/26
 
 406